Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!Informacje


RODO


Tożsamość administratora
Administratorem jest: Prezes Centrum Biznesu ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra
 
Dane kontaktowe administratora:
Z administratorem – Prezesem Centrum Biznesu – można skontaktować się poprzez adres e-mail:
cb@centrumbiznesu.zgo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe:
Centrum Biznesu Spółka z o. o. ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@centrumbiznesu.zgo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z umów zawartych z Centrum Biznesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować obowiązki wynikające z zawieranych umów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji umowy.

Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności serwisu www.centrumbiznesu.zgo.pl
Centrum Biznesu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.centrumbiznesu.zgo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie    w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.centrumbiznesu.zgo.pl .
Data publikacji strony internetowej: 06.2015 r.
Data ostatniej aktualizacji:19.08.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
 
Treści niedostępne:
  • strona nie posiada formularza kontaktowego,
  • brak funkcjonalności wyszukiwania treści,
  • kontrast podświetlanych elementów jest słabo widoczny,
  • część stron nie posiada unikalnego paska tytułu oraz opisów linku,
  • brak możliwości zmiany kontrastu,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Treści wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności:
  • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.,
  • archiwalne dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. mapy treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 
Oświadczenie sporządzono dnia 25.01.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sandra Zienkiewicz, adres poczty elektronicznej cb@centrumbiznesu.zgo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 324 25 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
Do budynku prowadzi  wejście schodami od strony parkingu przed budynkiem. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w części wyjazdowej, naprzeciwko przychodni).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.