Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!

Przetwarzanie danych osobowych

24-05-2018

Tożsamość administratora

Administratorem jest: Prezes Centrum Biznesu Spółka z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra

Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem – Prezesem Centrum Biznesu – można skontaktować się poprzez adres e-mail:

cb@centrumbiznesu.zgo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe:

Centrum Biznesu Spółka z o. o. ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: torenc45@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem bezpieczeństwa informacji można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z umów zawartych z Centrum Biznesu Spółka z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować obowiązki wynikające z zawieranych umów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji umowy.

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.