Współpracujemy z najlepszymi!      Dołącz do naszego grona!

Przetarg na ochronę fizyczną

28-10-2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.centrumbiznesu.zgo.pl
----------------------------------------------------------------------------
Zielona Góra: Ochrona fizyczna w budynku Centrum Biznesu przy
ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze

Numer ogłoszenia: 287992 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Biznesu Spółka z o.o. , ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078
Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 324 25 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna w budynku Centrum
Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona fizyczna i dozór,
polegające na stałej, aktywnej obecności pracowników ochrony (jeden pracownik na dyżurze)
w obiekcie „Centrum Biznesu w Zielonej Górze”, przez wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele
i święta, przez 24 godziny na dobę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdz. 16
„Wzór umowy o realizację zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - Nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
01.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości 1.800,00 zł w jednej z form przewidzianych w Ustawie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Koncesja Ministra właściwego ds. wewnętrznych, udzieloną na działalność gospodarczą w
zakresie ochrony osób i mienia na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1099 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć ww. ważną koncesję.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonanie w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, wykonanych z należytą
starannością, polegających na stałej ochronie fizycznej osób i mienia, każda trwająca bez przerwy
minimum 3 miesiące. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego
Druk nr 3 - Doświadczenie w SIWZ z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie te usługi zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Dysponować odpowiednią liczbą osób, posiadających legitymacje kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej, umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia w trybie zmianowym. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego Druk nr 4 - Potencjał w SIWZ, potwierdzające
dysponowanie takimi osobami oraz informacją o podstawie do dysponowania nimi.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Aktualne, na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
1.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument
jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy załączyć również dowód opłacenia
składki za ww. ubezpieczenie OC.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć
:
· potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
· zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -
11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
· 1 - Cena - 99
· 2 - Jakość - Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO lub AQAP - 1
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.centrumbiznesu.zgo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Biznesu
Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-
078 Zielona Góra.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie.

ZAŁĄCZNIKI